Търсене
20 май 2014

Съобщение във връзка с провеждане на заседание на Комисията по обществена поръчка за:„Изпълнение на мерки за разпространение на информация и публичност в рамките на проект BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна“..." - 20.05.2014 г.

Уведомяваме Ви, че съгласно   Решение № 270 / 05.03.2014 г. на КЗК, с което се  отменя Решение № 4658 / 19.12 .2013г.  на Кмета на Община Варна, за класиране и определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: Изпълнение на мерки за разпространение на информация и публичност в рамките на проект BG161PO001-1.5.03-0002   „Интегриран градски транспорт на Варна“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт” на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. и възложителят е върнат на етап издаване на нова заповед за назначаване на комисия за провеждане на процедурата.

С оглед гореизложеното Ви уведомявам, че заседанието на комисията ще се проведе в сградата   на ОП „Инвестиционна политика”, гр. Варна, бул. „Ген. Колев” №92, ет.5 на 22.05.2014г. от 14:00 часа.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.