Търсене

Издаване на удостоверение за насочване на строителни отпадъци и изкопни земни маси - УСЛУГА № 9123

УСЛУГА №9123 

Издаване на удостоверение за насочване на строителни отпадъци и изкопни земни маси 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

  Място за предоставяне  на услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл.19, ал.1 от Закона за управление на отпадъците. 

Необходими документи: 

  • Копие от разрешение за строеж, влязло в сила /при СМР/ или План за безопасност и здраве при разрушаване на сгради
  • Копие от договор с фирма, с приложен Регистрационен документ за транспортиране на строителни отпадъци и изкопни земни маси, издаден от РИОСВ-Варна
  • Копие от План за управление на отпадъците, одобрен от експерт „Управление на отпадъците“ (при необходимост от такъв)
  • Копие от договор на транспортиращата фирма и Оператор /община Аксаково/ на „Регионално депо за неопасни отпадъци, включващо Съоръжение за рециклиране на отпадъци от строителство и разрушаване, Депо за инертни отпадъци, включително от разрушаване“ и/или терен за рекултивация с одобрен проект по Наредба №26 (само за изкопни земни маси). 

*Посочените количествата следва да съответстват на прогнозните такива, заложени в одобрения План за управление на строителни отпадъци.

*Задължително се представя оригинал на пълномощно за сверяване от служителя, приемащ заявлението. 

Такса на административната услуга: 40 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 7 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: съгласно срока посочен в заявлението

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.