Търсене

Одобряване на План за управление на строителни отпадъци и издаване на удостоверение за насочване на строителни отпадъци и изкопни земни маси (за обекти на техническата инфраструктура и благоустрояването) - УСЛУГА № 9123

УСЛУГА №9123 

Одобряване на План за управление на строителни отпадъци и издаване на удостоверение за насочване на строителни отпадъци и изкопни земни маси (за обекти на техническата инфраструктура и благоустрояването) 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център

   Място за предоставяне  на услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail

 Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл. 156б, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, чл. 11, ал. 4 и чл. 19, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците и чл. 4 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;

Необходими документи:

  • Копие на разрешение за строеж (влязло в сила) или одобрен План за безопасност и здраве (при разрушаване на обекти на техническата инфраструктура и благоустрояването);
  • Скица и извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти от АГКК - Варна, от издаването на които не са изтекли 6 месеца;
  • Копие на ситуация от одобрен инвестиционен проект от главния архитект на Община Варна;
  • Копие на договор за изграждане на обект, общинска собственост (когато е приложимо);
  • Част „План за управление на строителните отпадъци” – 3 екземпляра;
  • Копие от договор с фирма, с приложен регистрационен документ за транспортиране на строителни отпадъци и изкопни земни маси, издаден от РИОСВ-Варна;
  • Копие от договор на транспортиращата фирма и Оператор (община Аксаково) на „Регионално депо за неопасни отпадъци, включващо Съоръжение за рециклиране на отпадъци от строителство и разрушаване, Депо за инертни отпадъци, включително от разрушаване“ и/или терен за рекултивация с одобрен проект по Наредба №26 (само за изкопни земни маси).

Такса на административната услуга: 40 лв.

 Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 14 дни за одобряване на ПУСО и 7 дни за издаване на удостоверение

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: Планът губи правно действие, в случай че в 6-месечен срок от датата на одобряването му строителството не е започнало, както и когато разрешението за строеж е загубило правно действие. Удостоверението е валидно съгласно срока, посочен в заявлението

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.