Търсене
Начало » Дирекции и дейности » Туризъм
12 декември 2015

Указания за работа с хотелски регистър и подаване на данни за реализирани нощувки по чл.116 от закона за туризма

УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С ХОТЕЛСКИ РЕГИСТЪР И СПРАВКА – ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.116, АЛ.1 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА И ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 61р, АЛ.5 ЗА ОБЛАГАНЕ С ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 

I.Обща информация: 

Хотелиерство или ресторантьорство на територията на Република България се извършва само в категоризирани по Закона за туризма туристически обекти.

ІІ. Работа с хотелски регистър и справка-декларация по чл. 116, ал.1 и 3 от Закона за туризма (в сила от 26.03.2013г.).  

 1.    РЕГИСТЪР ЗА НАСТАНЕНИТЕ ТУРИСТИ, ЗА ГРАЖДАНСТВОТО ИМ И ЗА БРОЯ НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ОТ ТЯХ НОЩУВКИ

Съгласно чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма, лицата извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки.

Съгласно чл. 116, ал. 2 от Закона за туризма, (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.)образец на регистъра по ал. 1 се утвърждава от министъра на туризма и се публикува на интернет страницата на Министерството на туризма.

2.СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БРОЯ НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ НОЩУВКИ

Съгласно чл. 116, ал. 3 от Закона за туризма лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни ежемесечно да подават информация в съответната община за броя на реализираните нощувки чрез справка-декларация.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за туризма, (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) образецът на справката-декларация по ал. 3 се утвърждава от министъра на туризма и се публикува на интернет страницата на Министерството на туризма.

Съгласно чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма справките-декларации по ал. 3 се подават в съответната община по електронен път.

Образците на регистъра за настанени туристи и на справката-декларация  са утвърдени за ползване от заинтересованите лица със Заповед № РД-16-1137/25.08.2014 г. на министъра на икономиката и енергетиката и са публикувани на интернет страницата на Министерство на туризма:

http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/sektori-v-turizma/hotelierstvo-i-restorantorstvo

Следните документи можете да изтеглите и оттук:

1. Образец на Регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки, по чл. 116, ал. 2 от ЗТ;

Докуменът, във версия Microsoft Excel 97-2003, може да бъде свален от тук.

2. Образец на Справка-декларация за броя на реализираните нощувки,по чл. 116, ал.4 от ЗТ.

 Документът, във версия Microsoft Word 2010, може да бъде свален от тук.

Процедура за подаване на справка-декларация в Община Варна:

Справката-декларация се попълва и подава on-line .  Системата е достъпна на адрес https://regtourist.varna.bg

Местата за настаняване се уведомяват от Община Варна по електронен път за потребителския идентификатор (име и парола ) необходими за достъп до системата за подаване на справка-декларация. В случай, че не е получен потребителски идентификатор за достъп в системата, такъв може да бъде заявен следния e-mail адрес: spravka_deklaracya_zt@varna.bg .

След обработка на данните подателят получава  входящ номер.

За въпроси тел.: 052/820 737 – Ан.Димитрова

В случай, че данните от регистъра на Общината не отговарят на текущото състояние, заявка за корекция може да бъде подадена на zayavlenya_zt@varna.bg  .

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДАННИТЕ В СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА

След влизане в системата, от менюто се избира „Туристически обект“ за който ще се попълва „справката-декларация“.  Избира се „Подай декларация“ и се визуализира формата за попълване.

В полета „Размер на тур. данък в лв. /според категорията/“ и „Внесен тур. данък (в лв.)“ за разделител задължително трябва да се използва „.“ (точка).

Въвеждането на броя туристи и нощувки по държави се извършва чрез добавяне на съответната държава и избор от падащо меню. Въвеждат се данни за всички държави вкл. и за тези които до сега в „справката декларация“ се отнасяха на ред „други“ държави (ред.46 от табл.стр.2 от справката-декларация) 

В процеса на работа може да се запазят въведените данни преди изпращане, чрез бутона „чернова“ за последващо редактиране.

От главното меню->т.“чернова“ се зареждат запазените данни.

От главното меню->т.“изпратени“ се извършва преглед на изпратени справки-декларации.

Към попълнената форма  се прикачват:

-           извадка от Регистъра на настанените туристи за отчетния период

-           сканиран платежен документ 

Важно:

  • Регистърът за настанените туристи се води по указания съгласно чл. 116, ал. 2 от Закона за туризма начин – задължително се използва утвърденият от Министъра образец и се попълват всички реквизити.
  • Регистърът за настанените туристи не се заверява в Община Варна
  • Регистърът за настанените туристи е общ - за българи и чужденци

Санкции

Съгласно чл. 213, ал. 1 от Закона за туризма хотелиер, който не води регистър на настанените туристи и за броя на реализираните от тях нощувки по чл. 116, ал. 1, се наказва с глоба в размер 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер 5000 лв.

Съгласно чл. 213, ал. 2 от Закона за туризма ако регистърът по ал. 1 се води не по указания начин съгласно разпоредбата на чл. 116, ал. 2, лицето по ал. 1 се наказва с глоба в размер 500 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер до 3000 лв.

Съгласно чл. 213, ал. 3 от Закона за туризма хотелиер, който не подава ежемесечната справка-декларация по чл. 116, ал. 3 в съответната община, се наказва с глоба в размер 500 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер 3000 лв.

3.    ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Съгласно чл. 116, ал. 6 от Закона за туризма за броя на реализираните нощувки, посочени в справката-декларация по ал. 3, се дължи туристически данък при условията и по реда на Закона за местните данъци и такси.

На основание Чл.56, ал.7 от наредба на Общински Съвет – Варна за определяне размера на местните данъци на територията на Община Варна, лицата осъществяващи туристическа дейност в местата за настаняване на територията на Община Варна дължат следния туристически данък в зависимост от категорията на мястото за настаняване, считано от 1 февруари 2011 г., както следва:

1. категория 1 и 2 звезди - 0,50 лв. за нощувка;

2. категория 3 звезди - 0,60 лв. за нощувка;

3. категория 4 звезди - 0,90 лв. за нощувка;

4. категория 5 звезди - 1,40 лв. за нощувка.

Съгласно чл. 57, размерът на дължимия туристически данък за всеки календарен месец се определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по чл. 56, ал.7

Съгласно чл. 58, дължимият данък по чл. 57 се внася от данъчно задължените лица до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Туристическият данък се заплаща в брой на касите на Община Варна, Дирекция “Местни данъци и такси”, бул.”Сливница”  No 191, бул.”Ген.Колев” No 92, Площад  „Мусала”, или по банков път по сметка на Община Варна “ЦКБ” АД – КЛОН ВАРНА ,IBAN- BG 49 CECB 9790 8462 15 00 00, BIC CECBBGSF по следния код за плащане: 442800 – туристически данък  / Сумите от туристическите такси,отнасящи се за отчетни периоди преди 01.01.2011г. продължават да се внасят по досегашния код 44 80 12/ 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 61р, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Съгласно чл. 61р., ал. 5 от Закона за местни данъци и такси лицата, предлагащи нощувки, подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

Декларацията се подава за всеки туристически обект – средство за подслон или място за настаняване по смисъла на Закона за туризма, в срок до 30 януари в Дирекция „Местни данъци и такси”,  бул.”Сливница”  No 191, Площад  „Мусала”

Образецът на декларацията е утвърден със Заповед № ЗМФ-1697/18.12.2012 г. на Министъра на финансите и може да бъде свален от тук.

Санкции:

Съгласно чл. 127, ал. 1 от Закона за местни данъци и такси при неспазване на разпоредби по този закон, извън случаите по чл. 123, 124 и 125, на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева.

Невнесения в срок туристически данък се събира заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.

За въпроси относно подаване на СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.116, АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА и ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 61р, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Дирекция „Местни данъци” бул.Ген.Колев 92, ет.1, ст. 11 и ст.12 тел. 052/820 725 и 052/820 737