Търсене
Начало » Дирекции и дейности » Туризъм
17 декември 2015

Указания за категоризиране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения

I.УКАЗАНИЯ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

            1.Категоризиране на места за настаняване клас „А“ и „Б“ и заведения за хранене и развлечения, на основание чл. 119, ал.1 от Закона за туризма.             

Хотелиерство или ресторантьорство на територията на Република България се извършва само в туристически обекти, категоризирани на основание чл.113, ал.1 от Закона за туризма.

(1) Хотелиерство или ресторантьорство може да извършва лице, което:

  1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;

 2. не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;

 3. има персонал с изискуемото образование и езикова квалификация, като за управленския персонал се изисква и стаж.

 (2) Хотелиерство в стаи за гости и къщи за гости може да извършва и лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон, когато те са част от обитаваното от него жилище, на основание чл.113, ал.2 от Закона за туризма.

Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на Общинска експертна комисия по категоризация на туристически обекти /ОЕККТО/ определя категорията на:

 1. местата за настаняване клас „А“:

  а) хотели - категория "една звезда" и "две звезди", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

 б) мотели - всички категории, и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения.

2. местата за настаняване клас „Б“:

а) семейни хотели - всички категории;

б) хостели - всички категории;

в) пансиони - всички категории;

г) почивни станции - всички категории;

д) стаи за гости - всички категории;

е) апартаменти за гости - всички категории;

ж) къщи за гости - всички категории;

з) бунгала - всички категории;

и) къмпинги - всички категории;

3. самостоятелните заведения за хранене и развлечения - категория "една звезда", "две звезди" и "три звезди";

4. заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове - всички категории за съответния вид.

Заведенията за хранене и развлечения, прилежащи към местата за настаняване, могат да получат категория, различна от тази на мястото за настаняване, като разликата между тях е не повече от една звезда.

2. Обекти, които не подлежат на категоризиране, на основание чл.120 от Закона за туризма:

 1. заведения за хранене и развлечения, разположени в учебни и лечебни заведения, както и във ведомства и предприятия, предназначени за ползване само от техни служители и за които няма осигурен свободен достъп за външни посетители;

 2. заведения за бързо обслужване, чийто капацитет е до 12 места за сядане, или обособени с до 12 места за сядане части от търговски обекти;

 3. обособени като места за хранене части от помещения или дворове на категоризирани къщи за гости, стаи за гости и хостели, където се предлага домашно приготвена храна само на гостите, вписани в регистъра на настанените туристи на съответния обект;

 4. ловните бази по Закона за лова и опазване на дивеча: ловна резиденция, ловен дом, ловна хижа и ловен заслон.

Категорията на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения се определя на базата на съответствие с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и професионална и езикова квалификация на персонала.

3.Изисквания:

На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения се издава категорийна символика в зависимост от техния вид и категория, включваща удостоверение и табела, които се поставят на видно място в обекта.  Категорийната символика е унифицирана и се издава по образец, утвърден от Министъра на туризма. Срокът на издаденото удостоверение за определена категория е 5 години.

            Категорийната символика се получава лично или чрез упълномощен представител от заявителя, който при получаването й прилага копие на документ за платена такса за вписване в Националния туристически регистър съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

Категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения и лицата, извършващи дейността в тях, се вписват в общински регистър – част от Националния туристически регистър.

II.ПОТВЪРЖДАВАНЕ КАТЕГОРИЯТА И/ИЛИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВА КАТЕГОРИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА 

1. На основание чл. 133 от закона за туризма, категорията на местата за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелните заведения за хранене и развлечения се определя на базата на съответствие с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и професионална и езикова квалификация на персонала, посочени в наредбата по чл. 121, ал. 5, съответно в наредбата по чл. 122, ал. 4.

Срокът на издаденото удостоверение за определена категория на туристическите обекти по ал. 1 е 5 години с изключение на срока на удостоверението за обектите, разположени върху понтон, което е със срок, съответстващ на срока на действие на разрешителното.

В срок до три месеца преди изтичането на 5-годишния срок лицето следва да декларира желанието си да потвърди категорията на обекта или да получи категория, различна от определената му до момента, както и да заплати такса за извършване на проверка на място в туристическия обект съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

В случай че съответното лице не предприеме действията по ал. 3 в указания му срок, категорията на обекта се прекратява с изтичането на срока. В този случай за същия обект нова категория може да бъде определена по реда на чл. 129 и 130.

Документът за платена такса и декларацията за категорията на обекта по ал. 3 се подават до съответния категоризиращ орган на място, по пощата или по електронен път.

Служители на Министерството на туризма, съответно на общината, извършват проверка на място в туристическия обект за цялостно съответствие на обекта с изискванията за декларираната категория. При констатирано съответствие на обекта в тримесечния срок по ал. 3 се продължава срокът на досегашната категория на обекта или се определя нова категория.

За определената категория на обекта по ал. 6 се издава ново удостоверение, което се получава от лицето след връщане на предходно издаденото.

В случай на промяна на категорията на обекта новата табела по чл. 132, ал. 1 се получава след връщане на предходно издадената.

2. На основание чл. 134 от закона за туризма, лицето, което извършва хотелиерство или ресторантьорство в категоризиран туристически обект, или упълномощено от него лице може да подаде до съответния категоризиращ орган заявление за промяна на категорията на туристическия обект в по-висока от определената му по реда на чл. 129.

На лицето по ал. 1 не се издава временно удостоверение за открита процедура по категоризиране. Издаденото удостоверение запазва своето действие до издаването на новото удостоверение за категория. При получаване на новото удостоверение лицето по ал. 1 връща предходно издаденото.

В случай че лицето по ал. 1 заяви промяна на категорията на туристическия обект в по- ниска от определената му категория и към заявлението по ал. 1 приложи декларация, с която да удостовери, че вписаните данни в Националния туристически регистър за него и за обекта не са променени, в 14-дневен срок от постъпването на заявлението по предложение на съответната ЕККТО на лицето се издава ново удостоверение за категория съгласно искането му. За промяната по ал. 5 се събира такса съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

3. На основание чл. 135 от закона за туризма, категорията на местата за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелните заведения за хранене и развлечения се понижава при неизпълнение на изискванията за определената категория.

Понижаването на категорията на обекта е принудителна административна мярка и се прилага със заповед на категоризиращия орган по решение на ЕККСТО, съответно на ОЕККТО.  Заповедта на категоризиращия орган по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение, освен ако съдът определи друго.

4. На основание чл. 136 от закона за туризма, действието на удостоверението за определена категория на местата за настаняване може да бъде спряно по заявление на лицето, извършващо дейност в обекта, за определен срок, в рамките на съответната година.

Заявлението се подава до съответния категоризиращ орган. Срокът по ал. 1 не може да бъде по-дълъг от 6 месеца и по-кратък от един месец. Причините и срокът, за който се иска спирането, се посочват в заявлението. Срокът на спирането на действието на удостоверението за категория се отразява в Националния туристически регистър. За периода на спиране на действието на удостоверението за категория съответното лице няма право да извършва дейност в обекта.

III.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО КАТЕГОРИЗИРАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЯТА И ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ

            1.Прекратяване на открита процедура по категоризиране на туристически обект – място за настаняване-клас „А“ или клас „Б“ / заведение за хранене и развлечения, на основание чл. 21, ал.1 от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията.

            Открита процедура за категоризиране на туристически обект се прекратява:

1. по искане на заявителя, към което се прилага издаденото временно удостоверение за открита процедура за категоризиране;

2. при подаване на ново заявление за категоризиране за същия обект, в което се посочва дали е подадено ново удостоверение за същият обект с вписване на номер и дата на издаване на удостоверението.

(2) Прекратяването на процедурата по ал. 1 се извършва със заповед на категоризиращия орган по предложение на съответната комисия по чл. 16, ал. 1.

(3) В случаите по ал. 1, т. 1 заплатената такса за разглеждане на заявлението по чл. 18, ал. 1 не се възстановява

            2.Прекратяване на категорията на туристически обект – място за настаняване-клас „А“ или клас „Б“ / заведение за хранене и развлечения, на основание чл. 137 от Закона за туризма.

            Категорията на местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечения се прекратява:

-с изтичането на срока на определената категория;

-по искане на собственика или на лицето, извършващо дейност в туристическия обект - с подаване на заявлението;

-при смърт на физическото лице, съответно при прекратяване на юридическото лице, извършващо дейност в туристическия обект;

-ако в тримесечен срок от издаването на категорийната символика на туристическия обект лицето, извършващо дейност в него, не се яви за получаването й, а за сезонните обекти - в едномесечен срок;

-при подаване на заявление за промяна на категорията на обекта - с получаване на новото удостоверение;

-при откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация на хотелиера или ресторантьора;

-при промяна на вида на туристическия обект;

-при реконструкция, основен ремонт или преустройство на туристическия обект по смисъла на Закона за устройство на територията;

-при повторно нарушение на изискванията за определената категория;

-при неизпълнение на задълженията по чл. 116, ал. 1 и 3 от закона за туризма.

Категорията на туристическите обекти се прекратява със заповед на съответния категоризиращ орган или на оправомощено от него длъжностно лице.

След прекратяване на категорията на туристически обект издаденото удостоверение се обезсилва. Нова категория на обекта се определя по реда на чл. 129. Заповедта на категоризиращия орган по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение, освен ако съдът постанови друго.

При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване.

            3.Издаване на дубликат на туристически обект – място за настаняване-клас „А“ или клас „Б“ / заведение за хранене и развлечения, на основание чл. 145 от Закона за туризма.

Дубликат на издадено удостоверение за определен вид и категория на туристически обект по чл. 3, ал. 2, т. 1 и 2 се издава при унищожаване или загубване на първоначално издаденото удостоверение заявление по образец, подадено от съответните титуляри на изгубените документи. Към заявлението заявителят прилага декларация за обстоятелствата при които удостоверението било изгубено/повредено/унищожено или др.

За издаването на дубликат се заплаща такса съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

IV.Образци на документи, които се попълват за предоставяне на услугите: 

1.Категоризация на места за настаняване клас „А“ и клас „Б“, стопанисвани от физически и юридически лица :

-а.Категоризация на места за настаняване клас „А“ и клас „Б“, стопанисвани от физически и юридически лица.

- Заявление за категоризиране по образец, съгласно Приложение №4 към чл. 18, ал. 1 от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията /Наредбата/, адресирано до Кмета на Община Варна;

- Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта, съгласно Приложение №6 към чл. 18, ал. 2 от Наредбата;

- Формуляр по образец за определяне на категорията, съгласно Приложение №8 към чл. 18, ал. 2 от Наредбата;

- Декларация по образец за регистрация в търговския регистър по чл.129, ал.1, т.1 от закона за туризма, с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз.

-б.Категоризация на места за настаняване клас  „Б“, стопанисвани от физически лица –къщи за гости, апартаменти за гости и стаи за гости:

- Заявление за категоризиране по образец, съгласно Приложение №4 към чл. 18, ал. 1 от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията /Наредбата/, адресирано до Кмета на Община Варна;

- Формуляр по образец за определяне на категорията, съгласно Приложение №8 към чл. 18, ал. 2 от Наредбата;

- Декларация по образец за регистрация в търговския регистър по чл.129, ал.1, т.2 от закона за туризма, за лица, които не са търговци.

2.Категоризация на заведения за хранене и развлечения:

- Заявление за категоризиране по образец, съгласно Приложение №5 към чл. 18, ал. 1 от Наредбата, адресирано до Кмета на Община Варна;

- Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта, съгласно Приложение №7 към чл. 18, ал. 2 от Наредбата;

- Формуляр по образец за определяне на категорията, съгласно Приложение №9 към чл. 18, ал. 2 от Наредбата;

- Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз. 

Образците на документи са утвърдени от Министъра на туризма и са публикувани на сайта на Община Варна.

3.Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение:

- Заявление за настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в Националният туристически регистър на категоризиран туристически обект-място за настаняване - клас „А“ и клас „Б“, по чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за туризма

- Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта, съгласно Приложение №6 към чл. 18, ал. 2 от Наредбата.

- Формуляр по образец за определяне на категорията, съгласно Приложение №8 към чл. 18, ал. 2 от Наредбата;

- Декларация по образец за регистрация в търговския регистър по чл.129, ал.1, т.1 от закона за туризма, с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз.

- Декларация по образец за регистрация в търговския регистър по чл.129, ал.1, т.2 от закона за туризма, за лица, които не са търговци.

-Декларация за изгубено/унищожено/повредено/или др. предходно удостоверение за определена категория на туристическият обект.

4. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение:

- Заявление за настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в Националният туристически регистър на категоризиран туристически обект- заведения за хранене и развлечения, по чл. 3, ал. 2, т. 2 от Закона за туризма;

- Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта, съгласно Приложение №7 към чл. 18, ал. 2 от Наредбата;

- Формуляр по образец за определяне на категорията, съгласно Приложение №9 към чл. 18, ал. 2 от Наредбата;

- Декларация по образец за регистрация в търговския регистър по чл.129, ал.1, т.1 от закона за туризма, с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз.

- Декларация по образец за регистрация в търговския регистър по чл.129, ал.1, т.2 от закона за туризма, за лица, които не са търговци.

-Декларация за изгубено/унищожено/повредено/или др. предходно удостоверение за определена категория на туристическият обект.

5.Потвърждаване на категорията,  определяне на нова категория или спиране действието на удостоверението на туристически обект за определен срок /не по-малък от 1м. и не по-голям от 6м. за 1 календарна година/  на място за настаняване-клас „А“ или клас „Б“ / или заведение за хранене и развлечения, на основание чл.133, ал.3, чл.134 или чл.136 от закона за туризма.

- Декларация по образец за заявяване на потвърждаване на категорията,  определяне на нова категория или спиране действието на удостоверението на туристически обект за определен срок на основание чл.133, ал.3, чл.134 или чл.136 от закона за туризма.

6.Прекратяване на открита процедура по категоризиране на туристически обект – място за настаняване-клас „А“ или клас „Б“ / заведение за хранен и развлечения, на основание чл. 21, ал.1 от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията.   

-1. Заявление по образец, за прекратяване на открита процедура по категоризиране на туристически обект, към което се прилага издаденото временно удостоверение за открита процедура за категоризиране;

-2. Ново заявление за категоризиране за същия обект.          

            7.Прекратяване на категорията на туристически обект – място за настаняване-клас „А“ или клас „Б“ / заведение за хранен и развлечения, на основание чл. 137, ал. 1, т. 2 от Закона за туризма.

-1. Заявление по образец, за прекратяване на категорията на туристически обект, към което се прилага издаденото удостоверение за определената категория на туристическия обект, ведно с металната табела;

-2. Ново заявление за категоризиране за същия обект.

8.Издаване на дубликат на туристически обект – място за настаняване-клас „А“ или клас „Б“ / заведение за хранен и развлечения, на основание чл. 145, ал. 1 от Закона за туризма.

-1. Заявление по образец, за издаване на дубликат на туристически обект на основание чл. 145, ал. 1 от Закона за туризма, в което се декларират причините и обстоятелствата, довели до унищожаване на оригиналното удостоверение за определена категория.

Образците на документи са публикувани на сайта на Община Варна.

         Заявленията за категоризиране на туристическите обекти, заедно с приложените към тях сканирани документи, може да се подават и по електронен път на основание чл. 144 от Закона за туризма, в сила от 26.09.2013г. 

на e-mail: zayavlenya_zt@varna.bg  

            Заявленията следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от заявителя. За заявител се смята лицето, от името на което е извършено електронното изявление. Електронното изявление се смята за получено, ако от Община Варна потвърдят получаването му. Потвърждаване на получаването се извършва в срок до 5 работни дни.

         Образци на документи – заявления, справки, формуляри, декларации във версия Microsoft Word, могат да бъдат свалени от тук.

Същите могат да се закупят и от Информационен център на Община Варна, находящ се на бул. „Осми Приморски полк“ №43, Варна.

Подробна информация за необходимите документи и процедурата по категоризиране на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, както и за таксите които се заплащат, можете да получите от официалния сайт на Община Варна, раздел Услуги, дирекция „Туризъм“.

 

Контакти:

Директор:+35952 820 534;

Експерти:+35952 820 298; +35952 820 206; +35952 820 534; +35952 820 534;

За въпроси, сигнали и предложения пишете на e-mail:

tourism@varna.bg