Търсене

Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация - УСЛУГА №9109

УСЛУГА №9109

Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

  Място за предоставяне  на услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл.175, ал.2 от ЗУТ; 

Необходими документи:

  • Документ за собственост или отстъпено право на строеж, документ за право на строеж в чужд имот по силата на специален закон;
  • Три комплекта екзекутивна документация (два оригинални и едно копие, заверено за вярност от възложителя), а именно: 

а/ част В и К………… бр.        e/ част ПБЗ ………… бр.           к/ част Oзеленяване ………… бр.

б/ част Електро ..…… бр.        ж/ част ВОД ………… бр.        л/ част Архитектура ……….бр.

в/ част ОВК  ………… бр.        з/ част  Геодезия……. бр.        м/ част Пож. безопасност……бр.

г/ част Пътна………… бр.        и/  част Геология ………бр.       н/ част Ен. ефективност  .… бр.

д/ част СК ………....... бр.         й/ част ПУСО …… бр.           о/ други    ……. бр. 

*Забележки:

  • При подаване на заявление от упълномощено за това лице от възложителя, е необходимо да се представи оригинал на нотариално заверено пълномощно.
  • Екзекутивната документация съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи. Тя се заверява от възложителя, строителя, лицето, упражнило авторски надзор, от физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", и от лицето, извършило строителния надзор;
  • Когато строежът е изпълнен в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, не се предава екзекутивна документация. 

Такса на административната услуга:

такса – за 14 дни – 22 % от стойността за одобрения инв.проект - вписана в разрешението за строеж (не по-малко от 100лв.); 

такса за 7 дни – 45 % от стойността за одобрения инв.проект - вписана в разрешението за строеж (не по-малко от 100лв.); 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга - 14 дни

бърза услуга - 7 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма законово регламентиран срок 

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.