Търсене

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти - УСЛУГА №9108

УСЛУГА №9108

 

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

  Място за предоставяне  на услугата на клиента:

 • Информационен център
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
 • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: на основание чл. 148, ал.2 във връзка с чл. 147, ал. 1 и 153 от ЗУТ ; 

Необходими документи:

 • Документ за собственост или отстъпено право на строеж, документ за право на строеж в чужд имот по силата на специален закон;
 • Становище на инженер-конструктор с указание за изпълнение на строежите по чл. 147, ал. 1, т. 1, 3, 5, 7, 11 и 12 от ЗУТ;
 • Едно копие от инвестиционен проект, съдържащ: (по чл. 147от ЗУТ не се одобрява) 

              а/ част В и К ………… бр               e/ част ПБЗ     ………… бр.                  к/ част Oзеленяване          ………… бр.

              б/ част Електро………… бр.           ж/ част ВОД   ………… бр.                 л/ част Архитектура          ………… бр.

              в/ част ОВК  ………… бр.               з/ част  Геодезия ………… бр.             м/ част Пож. Безопасност ………… бр.

              г/ част Пътна ………… бр.              и/  част Геология ………… бр.            н/ част Ен. ефективност   ………… бр.

              д/ част СК ……… бр.                       й/ част ПУСО   ………… бр.                о/ други                  ………… бр.

 • Виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ (в случаите задължителни по ЗУТ) или ситуационна скица – копие от действащ ПУП, съгласувана с експлоатационните дружества и подземен кадастър – оригинал;
 • Копие от действащ ПУП-ПРЗ, ПЗ, РУП, заверен за “вярно с оригинала”;
 • Скица и извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти от АГКК, от издаването на които не са изтекли 6 месеца;
 • Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда (когато е необходимо);
 • Специални разрешителни, изискуеми по специални закони;
 • Ситуационна скица с обозначени линии на застрояване, разстояния и височини за постройки и съоръжения по чл. 147, ал. 1 от ЗУТ;
 • Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура (при необходимост); 

*Забележки:

 • При подаване на заявление от упълномощено за това лице от възложителя, е необходимо да се представи оригинал на нотариално заверено пълномощно.
 • Не се изисква одобряване на инвестиционен проект за издаване на разрешение за строеж за (съгласно ЗУТ):
 1. Стопански постройки със селскостопанско предназначение и строежите с допълващо застрояване по чл. 44 и по чл. 46, ал. 1, освен ако с решение на общинския съвет е предвидено друго;
 2. Монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръженията с повишена степен на опасност, подлежащи на технически надзор от Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор”;
 3. Оранжерии с площ до 200 кв.м.;
 4. Басейни с обем до 100 куб.м. в оградени поземлени имоти;
 5. Подпорни стени с височина до 2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;
 6. Ремонт на елементите на техническата инфраструктура;
 7. Огради, градински и паркови елементи с височина до 2,20 м над прилежащия терен;
 8. Изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м и с площ до 30 кв.м.;
 9. Пневматични (надуваеми) складове или покрития с площ до 100 кв.м.;

      10.  Строежите по чл. 55;

      11.  Остъкляване на балкони и лоджии, с изключение на разположените към първостепенната уличната мрежа;

      12.  Монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW включително към съществуващите сгради в урбанизираните територии, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в собствените им поземлени имоти.

 • За строежите по ал. 1, т. 1, 3, 5, 7 и 11 се представя становище на инженер-конструктор с указания за изпълнението им, а в случаите по т. 12 - се представят становища на инженер-конструктор, на електроинженер и/или на инженер по топлотехника с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им, и становище, с което са определени условията за присъединяване към разпределителната мрежа.
 • За недвижими културни ценности в техните граници и охранителни зони строежите по ал. 1 се разрешават след съгласуване по реда на чл. 84, ал. 1 от Закона за културното наследство

Такса на административната услуга:100 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга - 7 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: 3 години 

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.