Търсене

Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект - УСЛУГА №9103

 УСЛУГА №9103

 

 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място за предоставяне  на услугата на клиента:

 • Информационен център
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
 • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл.154, ал.1 и ал.5 от ЗУТ; 

Необходими документи:

 • Документ за собственост или отстъпено право за строеж, документ за отстъпено право на строеж в чужд имот по силата на специален закон
 • Виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ (в случаите задължителни по ЗУТ) или ситуационна скица – копие от действащ ПУП, съгласувана с експлотационните дружества и подземен кадастър – оригинал
 • Копие от действащ ПУП-ПРЗ, ПЗ, ПУР, РУП, заверен „вярно с оригинала“
 • Скица и извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти от АГКК - Варна, от издаването на които не са изтекли 6 месеца
 • Три копия от инвестиционен проект за допускане на отклонения от одобрен инвестиционен   проект в следните части:

а/ част В и К…………бр.      e/ част ПБЗ…………бр.             к/ част Oзеленяване ………… бр.

б/ част Електро………бр.     ж/ част ВОД…………бр.           л/ част Архитектура …....……бр.

в/ част ОВК…………бр.       з/ част  Геодезия……бр.            м/ част Пож. безопасност……бр.

г/ част Пътна………бр.        и/ част Геология………бр.          н/ част Ен. ефективност………бр.

  д/ част СК…………бр.          й/ част ПУСО……… бр.             о/ други………… бр. 

 • Оценка съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите от І-ва и ІІ-ра категория
 • Положително становище от органите по пожарна безопасност за строежите от І-ва, ІІ-ра и  ІІІ-та категория (при необходимост)
 • Становища/ Предварителни договори с експлотационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура (при необходимост)
 • Решение по оценка въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда (когато е необходимо)
 • Оригинален екземпляр на издаденото разрешение за строеж №…………/………………г. за отразяване на нанесените изменения
 • Специални разрешителни, изискуеми по специални закони 

*Забележки:

 • При подаване на заявление от упълномощено за това лице от възложителя, е необходимо да се представи оригинал на нотариално заверено пълномощно.
 • Всички документи - графични и текстови, по всички части на инвестиционния проект се подписват и подпечатват от проектанта на съответната част и се съгласуват с подпис от проектантите на останалите части и от възложителя. Не се съгласуват с подпис от проектантите на останалите части и от възложителя изчисленията, извършени от проектанта по съответната част. Лицето, упражняващо технически контрол, подписва всички документи - графични и текстови, по част „Конструктивна“ на инвестиционния проект.
 • Всички документи - графични и текстови, на инвестиционния проект се подписват и подпечатват от съответния квалифициран специалист и от управителя на фирмата консултант, извършила оценката за съответствие. Докладът за оценка на съответствието се подписва от управителя на фирмата консултант и от всички квалифицирани специалисти, извършили оценката.
 • Инвестиционният проект се съгласува от Министерството на културата при условията и по реда на чл. 125, ал. 6 от ЗУТ - за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони на основание чл. 143, ал. 1, т. 5 от ЗУТ.
 • Предварителната сума в размер на 100 лв., която се приспада от крайната такса при финализиране на процедурата, не се възстановява в случай на отказ за съгласуване на инвестиционния проект, прекратено производство или изтеглен проект по желание на възложителя.

Такса на административната услуга: 65% от таксата за одобряване на инв.проект /не по малко от 100лв./ 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

срок 7 дни - за одобряване на инв.проект и издаване на заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж  при ОСИП с комплексен доклад от фирма консултант по чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ;

срок 30 дни - за одобряване на инв.проект и издаване на заповед за допълване на издаденото забележка към разрешението за строеж при ОСИП от ЕСИИ по чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ; 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: 3 години, за линейни обекти на техническата инфраструктура  - 10 години

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.