Търсене
04 април 2017

Категоризиране на заведения за хранене и развлечение - УСЛУГА № 39066

УСЛУГА № 39066

Категоризиране на заведения за хранене и развлечение

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център – Община Варна или по електронен път чрез страницата на Община Варна

Място за предоставяне на услугата на клиента: Информационен център

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл.12, ал. 4 от Закона за туризма

 Необходими документи:

  1. Заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечения по образец, съгласно Приложение №5 към чл. 18, ал. 1 от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията /Наредбата/, адресирано до Кмета на Община Варна. В заявлението задължително се посочва адрес за кореспонденция, телефон, електронна поща или факс;
  2. Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта, съгласно Приложение №7 към чл. 18, ал. 2 от Наредбата;
  3. Формуляр по образец за определяне на категорията, съгласно Приложение №9 към чл. 18, ал. 2 от Наредбата;
  4. Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето  има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз.
  5. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето  или копия на документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз /чл. 113, ал. 1, т. 1 от ЗТ/;
  6. Удостоверение, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация /чл. 113, ал. 1, т. 2 от ЗТ/;
  7. Копия от документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езикова квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5 от ЗТ;
  8. Копие от документа за собственост на обекта;
  9. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

10. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност – за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;

11. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

12. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране, съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от ЗТ.

 Такса на административната услуга: Съгласно чл.2, ал.1 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма за категоризиране на туристическите обекти таксите са следните:

За категоризиране на заведения за хранене и развлечение:

до 20 места за сядане – 150 лв.;

от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.;

от 51 до 150 места за сядане – 800 лв.;

от 151 до 300 места за сядане – 1500 лв.;

над 300 места за сядане – 2000 лв.

При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща половината такса по банков път, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела – втората половина от таксата по банков път.

За издаване на дубликат на удостоверение за категоризиране на туристически обекти се заплаща такса от 100 лв. по банков път.

За изработване на нова табела от категорийната символика при захабяване на издадената се заплаща такса от  50 лв. по банков път.

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: обикновена услуга – 14 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт

Временно удостоверение за категоризация – 2 /два/ месеца.

Удостоверение за категоризация /оригинална символика/ – 5 години.

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.