Търсене
04 април 2017

Категоризиране на места за настаняване клас „А” и клас „Б” - УСЛУГА № 39064

УСЛУГА № 39064

Категоризиране на места за настаняване клас „А” и клас „Б”

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център – Община Варна или по електронен път чрез страницата на Община Варна

 Място за предоставяне на услугата на клиента: Информационен център

 Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл.12, т. 4 от Закона за туризма

  Необходими документи за места за настаняване клас „А” и клас „Б”, без стаи за гости, апартаменти за гости или къщи за гости:

 1. Заявление за категоризиране на място за настаняване по образец, съгласно Приложение №4 към чл. 18, ал. 1 от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията /Наредбата/, адресирано до Кмета на Община Варна. В заявлението задължително се посочва адрес за кореспонденция, телефон, електронна поща или факс;
 2. Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта, съгласно Приложение №6 към чл. 18, ал. 2 от Наредбата;
 3. Формуляр по образец за определяне на категорията, съгласно Приложение №8 към чл. 18, ал. 2 от Наредбата;
 4. Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето  има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз.
 5. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето  или копия на документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз /чл. 113, ал. 1, т. 1 от ЗТ/;
 6. Удостоверение, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация /чл. 113, ал. 1, т. 2 от ЗТ/;
 7. Копия от документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езикова квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5 от ЗТ;
 8. Копие от документа за собственост на обекта;
 9. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
 10. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията;
 11. При подаване на заявление за категоризиране на апартаментен хотел се представя опис на апартаментите, включени в капацитета на обекта /чл. 18, ал. 3 от Наредбата/;
 12. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
 13. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране, съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от ЗТ.

Необходими документи за стаи за гости, апартаменти за гости или къщи за гости:

 1. Заявление за категоризиране на място за настаняване по образец, съгласно Приложение №4 към чл. 18, ал. 1 от Наредбата, адресирано до Кмета на Община Варна. В заявлението задължително се посочва адрес за кореспонденция, електронна поща или факс;
 2. Формуляр по образец за определяне на категорията, съгласно Приложение №8 към чл. 18, ал. 2 от Наредбата.
 3. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето  или копия на документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз /за лицата, които са търговци/ /чл. 113, ал. 1, т. 1 от ЗТ/;
 4. Удостоверение, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация /за лицата, които са търговци/ и декларация, че лицето не е в ликвидация /за лицата, които не са търговци/ /чл. 113, ал. 1, т. 2 от ЗТ/;
 5.  Копие от документа за собственост на обекта; 
 6. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта – в случай че това лице е различно от собственика на обекта;
 7. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
 8. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране, съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от ЗТ.

Такса на административната услуга:

 1.  За категоризиране на места за настаняване клас „А” – хотели и мотели:
 2. -         до 30 стаи – 500 лв.;

  -         от 31 до 150 стаи – 1200 лв.;

  -         от 151 до 300 стаи – 1900 лв.;

  -         от 301 до 500 стаи – 2800 лв.;

  -         над 500 стаи – 5000 лв.;

 3.  За категоризиране на места за настаняване клас „Б” – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
 4. -         до 20 стаи – 200 лв.;

  -         от 21 до 40 стаи – 400 лв.;

  -         от 41 до 60 стаи – 940 лв.;

  -         от 61 до 100 стаи – 2000 лв.;

  -         над 100 стаи – 4000 лв.

 5. За категоризиране на: стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:

-         За едно легло – 10 лв.

При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща половината такса по банков път, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела – втората половина от таксата по банков път.

За издаване на дубликат на удостоверение за категория на туристически обект се заплаща такса от 100 лв. по банков път.

За изработване на нова табела от категорийната символика при захабяване на издадената се заплаща такса от 50 лв. по банков път.

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: обикновена услуга – 14 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:

-         Временно удостоверение за категоризация – 2 /два/ месеца.

-         Удостоверение за категоризация /оригинална символика/ – 5 години.

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.