Търсене

Изготвяне на копия от кадастрален план (кадастрална листа,ръчна скица, разписна книга и извадка от ЗРП) подробен устройствен план - УСЛУГА № 29055

УСЛУГА № 29055

 

Изготвяне на копия от кадастрален план (кадастрална листа,ръчна скица, разписна книга и извадка от ЗРП) подробен устройствен план

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център

Място на предоставяне на услугата на клиента:  

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: Закон за кадастъра и имотния регистър

Необходими документи:

  • Съдебно удостоверение
  • Документ за собственост (нотариален акт, удостоверение за предоставено право на ползване и др.)
  • Решение за възстановяване право на собственост, влязло в законна сила (от Поземлена комисия, Общинска поземлена комисия, Общинска служба „Земеделие“)
  • Удостоверение за наследници
  • Пълномощно

Цена на административната услуга:

-         обикновена услуга – 3.80 лв.;

-         бърза услуга –  4.20 лв.;

-         експресна – 7.50 лв.;

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

-         обикновена услуга - до 30 дни;

-         бърза услуга – до 7 дни;

-     експресна услуга – до 3 дни;

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: 6 месеца 

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.