Търсене

Приемане на искания и жалби, свързани с издаването на протокол за въвод във владение върху земи в и извън границите на урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ-УСЛУГА №39052

УСЛУГА №39052

 

Приемане на искания и жалби, свързани с издаването на протокол за въвод във владение върху земи в и извън границите на урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място на предоставяне на услугата на клиента:  

 • Информационен център
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
 • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл. 33, ал. 4 ППЗСПЗЗ 

Необходими документи:

 • Документ за собственост (нотариален акт, удостоверение за предоставено право на ползване и др.)
 • Заповед за придобиване право на собственост, влязла в законна сила
 • Заповед за възстановяване право на собственост, влязла в законна сила
 • Заповед за одобряване на оценка на земя, влязла в законна сила
 • Решение за възстановяване право на собственост, влязло в законна сила (от Поземлена комисия, Общинска поземлена комисия, Общинска служба „Земеделие“)
 • Протокол за трасиране на имота
 • Заповед за одобряване на оценка на подобренията 
 • Банкови бордера
 • Декларация за уредени взаимоотношения за подобренията, нотариално заверена  
 • Пълномощно 

Цена на административната услуга:

обикновена услуга   – 80,00 лв. заплаща се при предявяване на искането   

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга – до 30 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма законово регламентиран срок 

 

 

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.