Търсене
15 януари 2013

Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с придобиване право на собственост от граждани с предоставено право на ползване по реда на ЗСПЗЗ /Протокол за извършване на Оценка на земя в с.о. и стр. гр./-УСЛУГА № 39050 А

УСЛУГА № 39050 А

 

Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с придобиване право на собственост от граждани с предоставено право на ползване по реда на ЗСПЗЗ  /Протокол за извършване на Оценка на земя в с.о. и стр. гр./ 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място на предоставяне на услугата на клиента:  

 • Информационен център
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
 • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: Закон за собствеността и ползването на земеделските земи - §4а от ПЗР. 

Необходими документи:

 • Документ за собственост (нотариален акт, удостоверение за предоставено право на ползване и др.)
 • Оценителен протокол
 • Банкови бордера
 • Копие от скица по ПНИ
 • Данъчна оценка на имота
 • Оценка от независим оценител
 • Удостоверение, че за имота няма влязъл в сила ПУП
 • Съдебно решение
 • Пълномощно 

Цена на административната услуга:

обикновена услуга   – 50,00 лв.           

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга – до 30 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: 6 месеца

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.