Търсене

Учредяване право на надстрояване и пристрояване-УСЛУГА №9044

УСЛУГА №9044

 

Учредяване право на надстрояване и пристрояване 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

Предоставяне на административната услуга:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл. 38 от  ЗОС и НРПУРОИ 

Необходими документи:

  • Документ за собственост на недвижимия имот – сграда и/или поземлен имот
  • Удостоверение за наследници (при необходимост)
  • Актуална скица на недвижимия имот с вписана собственост на заявителя
  • Нотариално заверен документ за съгласие от всички съсобственици
  • Скица-виза за проектиране с обозначена квадратура на пристройката или идеен проект 

Цена на административната услуга:

обикновена услуга   – 50,00 лв;                                                                                     

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга – до 30 дни  

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма законово регламентиран срок 

 

 

 

 

 

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.