Търсене

Презаверяване на разрешение за строеж - УСЛУГА №9145

УСЛУГА №9145

 

Презаверяване на разрешение за строеж 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

  Място за предоставяне  на услугата на клиента:

 • Информационен център
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
 • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл. 153, ал. 2, ал. 3 от ЗУТ; 

Необходими документи:

 • Документ за собственост или отстъпено право за строеж, документ за отстъпено право на строеж в чужд имот по силата на специален закон
 • Нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица – възложителят, собствениците и носителите на ограничени вещни права в поземления имот
 • Копие от действащ ПУП-ПРЗ, ПЗ, ПУР, РУП, заверен „вярно с оригинала“
 • Скица и извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти от АГКК - Варна, от издаването на които не са изтекли 6 месеца
 • Разрешение за строеж  – оригинал
 • Строителни книжа, съгласно изискванията на чл. 157, ал. 1, чл. 158 и чл. 159 от ЗУТ (ако има такива)
 • Констативен протокол от районната администрация във връзка с чл. 153, ал. 2 от ЗУТ, от който да е видно на какъв етап е в момента извършеното строителството
 • Документи и актове по „Наредба №3 за съставяне на актове и  протоколи по време на строителството.” (ако има такива). 

Такса на административната услуга: съгласно НОАМТЦУТОВ – 50,00 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 7 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: Разрешението за строеж губи правно действие, когато в продължение на 3 години от влизането му в сила не е започнало строителството или когато в продължение на 5 години от влизането му в сила не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите, а за линейни обекти на техническата инфраструктура - ако в срок 10 години от влизането му в сила не е завършено строителството.

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.