Търсене
27 септември 2012

Обява във връзка провеждането на конкурс за проект с предмет: “Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна, чрез реконструкция на градската среда“ - 27.09.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

„На основание чл. 94, ал. 3 от ЗОП и чл. 40, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционно проектиране и във връзка с провеждането на конкурс за идеен инвестиционен проект за “Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна,  чрез реконструкция на градската среда“, открит с Решение № 3161/ 17.08.2012г., Община Варна обявява поименно лицата, номинирани за членове на журито и за резервните членове, а именно:

- Вежди Лефит Рашидов - Министър на културата на Република България 

- арх. Димитър Николов - Заместник-кмет Община Варна 

- арх. Петър Мирославов Йорданов - Главен архитект на Община Варна 

- Мартина Евгениева Георгиева - Главен юрисконсулт в  Община Варна

- инж. Стоян Димитров – Директор  дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване” Община Варна 

- арх. Виктор Иванов Попов - Директор дирекция „ЕМД”, НИНКН

- Николай Савов – Председател на Варненското историко – архитектурно дружество „Наследство” 

- арх. Георги Марков Минчев – Председател КАБ – РК Варна  

- арх. Мартин Христов Христов – Член на управителния съвет на КАБ – РК Варна

- арх. Владимир Максимов Попов - Член на управителния съвет на КАБ – РК Варна

- ланд. арх. Соника Любомирова Дертлийска -  Представител на СЛА

- инж. Румен Георгиев Иванов - Председател на КИИП - Варна

- инж. Светлана Николова Николчева  - Председател на секция КСС – Варна, КИИП

Резервни членове:

- арх. Лиляна Стоянова Куцарова – Директор дирекция  Община Варна

- Ралица Радославова Славова - Главен юрисконсулт в  Община Варна

- арх. Мария Иванова Каразлатева  - Старши експерт, НИНКН 

- арх. Иван Трендафилов Маринов  - Член на управителния съвет на КАБ – РК Варна

- ланд. арх. Румяна Илиева Тодорова  - Представител на СЛА

- инж. Калин Петров Колев  - Главен експерт "Част конструктивна" Община Варна“, представител на КИИП.“

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.