Търсене

Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с придобиване право на собственост от граждани с предоставено право на ползване по реда на ЗСПЗЗ /Заповед за одобряване на оценка на земя в с.о. и стр.гр./- УСЛУГА № 39050 Б

УСЛУГА №39050 Б

 

Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с придобиване право на собственост от граждани с предоставено право на ползване по реда на ЗСПЗЗ /Заповед за одобряване на оценка на земя в с.о. и стр.гр./ 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място на предоставяне на услугата на клиента:  

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: Закон за собствеността и ползването на земеделските земи - §4а от ПЗР 

Необходими документи:

r  Документ за собственост

(нотариален акт, удостоверение за предоставено право на ползване и др.)

r  Оценка от независим оценител

r  Протокол за извършване на оценка на земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ

r  Оценителен протокол

r  Банкови бордера

r  Копие от скица по ПНИ

r  Съдебно решение

r  Пълномощно 

Цена на административната услуга:

обикновена услуга   – 50,00 лв.           

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга – до 30 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма законово регламентиран срок

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.