Търсене

Издаване на разрешения за удължено работно време - УСЛУГА № 39033

УСЛУГА №39033

Издаване на разрешения за удължено работно време

 Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център

  Място за предоставяне на услугата на клиента:

 • Информационен център
 • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)  

 Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл. 5 от Наредбата за реда за провеждане на търговска дейност на територията на община Варна;

 Необходими документи:

За заведения за хранене и развлечения:

 

 • Документ за собственост или договор за наем, придружен с акт за собственост на обекта – копие;
 • За туристически обекти, находящи се в жилищни сгради - протокол от Общото събрание на живущите, заверен за вярност, в който с решение е отразено съгласие на обитателите за функциониране на обекта с удължено работно време - оригинал;
 • Удостоверение за регистрация в ОДБХ – Варна /съгласно чл. 8 от НРПТД/ - копие;
 • Разрешение за търговия с тютюневи изделия от Агенция „Митници“ /съгласно чл. 8, т. 6 от НРПТД/ - при необходимост - копие;
 • Договор за охрана с лицензирана охранителна фирма /съгласно чл. 13, ал. 2 и ал. 3 от НРПТД/ – копие;

За търговски обекти:

 • Документ за собственост или договор за наем, придружен с акт за собственост на обекта – копие;
 • Договор за охрана чрез СОТ- паник бутон с лицензирана охранителна фирма – копие;
 • Удостоверение за регистрация в ОДБХ – Варна /съгласно чл. 8 от НРПТД/ - копие;
 • Разрешение за търговия с тютюневи изделия от Агенция „Митници“ /съгласно чл. 8, т. 6 от НРПТД/ - копие;
 • Протокол от общото събрание на непосредствените съседи  и живущите за 51 % съгласие относно функционирането на обекта след 22.00 часа / съгл. чл. 7“а“ от НРПТД/ - оригинал;

Цена на административната услуга: 50.00лв.

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: обикновена услуга – 30 дни;

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: една година

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.