Търсене

Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж -УСЛУГА №39031

УСЛУГА №39031 

 

Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга:

Информационен център 

Място на предоставяне на услугата на клиента: Информационен център 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл.157, ал.2 и чл.158, ал.1 от ЗУТ 

Необходими документи :

 • Копие от разрешението за строеж (влязло в сила);
 • Лиценз за регистрация на строителната фирма - изпълнител от Камарата на строителите;
 • Договор за изпълнение на строежа със строител, който е вписан в Централния професионален регистър на строителя. В случай, че строежът е от категория, за която не се изисква вписване на строителя в регистъра, копие на документ за правоспособност на техническия ръководител на строежа;
 • Договор за упражняване на строителен надзор;
 • Одобрен и съгласуван график за прокопаване от Дирекция ИИБ, Община Варна или от районното кметство и заповед за право на прокарване – за линейни обекти;
 • Становище на КАТ, Градски Транспорт, АСРУД и др. - при дългосрочни СМР по основни направления;
 • Копие от одобрен ПБЗ и ВОД;
 • Копие от одобрен план за управление на строителни отпадъци, в случаите когато такъв се изисква (съгласно чл. 11 от Закона за управление на отпадъците);
 • Договор за извозване на изкопни земни маси, удостоверение за насочване на земни маси и строителни отпадъци;
 • Протокол за трасиране;
 • Служебна бележка за платено тротоарно право (копие);
 • При събаряне на съществуващи сгради – протоколи за спиране на ел. захранване и вода от експлоатационните дружества.
 • Забележка:  Датата за откриване на строителната площадка трябва да бъде минимум три дни след подаване на настоящото заявление. 

Цена на административната услуга: 20.00лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 7 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма законово регламентиран срок

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.