Търсене
27 септември 2012

Обработка на заявление за постоянен адрес - УСЛУГА № 29012

УСЛУГА № 29012

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:

Гише № 9-11, сектор ЕСГРАОН, Дирекция “ИАО”.

 Място на предоставяне на услугата: Гише 9-11, сектор ЕСГРАОН, Дирекция “ИАО”.

 Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закон за гражданската регистрация – чл.95 и чл.98 във връзка с чл.5, т.3 и чл.106, ал.1, т.1 и Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.8

Необходими документи:

  1. Попълнено Заявление за постоянен адрес.
  2. Документ за собственост; документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции; други документи, доказващи собствеността или ползването на имота.
  3. Писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец, подадена лично или с нотариална заверка на подписа.
  4. Лична карта.
  5. Нотариално заверено изрично пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.

 Такса на административната услуга: безплатна

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

експресна услуга:      веднага 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок

 

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.