Търсене
22 март 2017

Услуги на Областен информационен център - Варна

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ВАРНА
 ЕВРОФОНДОВЕТЕ „ДА създаваме заедно”

Варна 9000, пл. „Св. Св. Кирил и Методий" № 2 /Козирката/

e-mail:oic_varna@abv.bg, https://www.eufunds.bg/index.php/bg/varna, 052/820 911, 052/ 820 955

https://www.facebook.com/groups/257231861054271/

Областен информационен център – Варна /ОИЦ - Варна/ е създаден по проект BG161PO002-3.3.02-0007-C001 на ОП „Техническа помощ“ 2007-2013г. и продължава своята дейност по проект BG05SFOP001-4.001-0015-C01 на ОП „Добро управление“ 2014-2020г. ОИЦ-Варна е част от Мрежата от 27 областни информационни центъра чиято дейност се координира от ЦИКО - Централен информационен и координационен офис към Министерски съвет.

Услугите предоставяни от Областния информационен център са безплатни. Те са насочени към административни звена и институции от региона, фирми, социално-икономически партньори, НПО и граждани. Посетителите на центъра могат да ползват свободен достъп до интернет и специализирана литература.

 Направленията, в които ОИЦ – Варна работи са:

-          Популяризиране на програмите съфинансирани от ЕСИФ;

-          Повишаване познаваемостта на европейските фондове;

-          Предоставяне на навременна и достоверна информация, относно възможностите за финансиране на проекти по отделните Оперативни програми;

-          Предоставяне на експертна информация по телефон, електронна поща или на място в офиса;

-          Популяризиране на добри практики по изпълнени проекти;

-          Организиране на информационни събития за целевите групи - потенциални бенефициенти и бенефициенти за представяне на проекти, съфинансирани от ЕСИФ;

-          Организиране на съвместни събития с управляващите органи в Общините от Област Варна и участия в общи инициативи на национално ниво;

-          Поддържане на сътрудничеството с управляващите органи, регионалните структури на оперативните програми, Областна администрация, Общините от Област Варна, образователни институции и други мрежи;

-          Организиране на тематични информационни срещи и групови посещения по предварително заявена тематика;

-          Областен информационен център – Варна разполага със зала с капацитет до 40 места за провеждане на семинари, кръгли маси, мултимедийни презентации, обучения и други специални събития.

 

Заявки за тематични срещи и събития се подават 2 седмици преди планираната дата на провеждане.

За заявки: 052/820 911, 052/ 820 955 или е-mail: oic_varna@abv.bg