Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обявление на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка за м.“Боровец-север“ – с.о. - 14.01.2020 г.

                                               О Б Я В Л Е Н И Е

 

        Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: Светла Топалска – гр. Варна и на всички заинтересовани лица, че: 

        По заявление вх. № АУ 124525 ВН /19.12.2019г. от Любка Петрова, чрез пълномощник Валентин Алексиев, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за ¼ ид.ч. от ПИ ид. № 10135.5401.3691 с площ 734 кв.м. ≡ ч.1391 ( по ПНИ на м.“Боровец-север“ – с.о.) ≡ ч.66 ( стари имотни граници по ПКП към ПНИ на м.“Боровец-север“ – с.о.) и за ¼ ид.ч. от сгради ид.№№ 10135.5401.3691.1 с площ 15 кв.м. и 10135.5401.3692.2 с площ 10 кв.м. по КККР на гр. Варна, одобрена със Заповед № РД-18-73/23.06.2008г. на ИД на АГКК – София.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.