Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обявление на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка с.о.“Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“ - 28.11.2019 г.

                                              О Б Я В Л Е Н И Е

 

      Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: Хачик Керелян – САЩ; Община Варна – гр. Варна; н-ци Ради Попочев: Коста Радев – гр.Варна, Анна Кузманова – гр. София; н-ци Никола Николов: Гергина Николова – гр. Варна, Руска Димитрова – гр. Варна и на всички заинтересовани лица, че:

      По заявление вх. № АУ 110897 ВН /12.11.2019г. от Ншан Саркис Керелян, чрез пълномощник адв. Биляна Димитрова – Петрова, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за имот, представляващ 1/6 ид.ч. от ПИ ид. № 10135.2517.2842 с площ 609 кв.м. ≡ ч. 517.2842 (по ПНИ на с.о.“Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“) ≡ ч.2842 (по КП към ПКП на с.о.“Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“) ≡ ч.3950 и ч.3952 (стари имотни граници по ПКП към ПНИ) и триетажна сграда ид. № 10135.2517.2842.1 със ЗП 66 кв.м. по КККР на гр. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК – София и изменени със Заповед № КД-14-03-1546/20.06.2011г. на Началника на СГКК – Варна.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.