Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обявления на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка по КККР на с. Звездица, общ. Варна - 03.10.2019 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

      Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: всички заинтересовани лица, че:

      По заявление вх. № АУ 095321 ВН /26.09.2019г. от Ганка Кръстева, чрез Деспина  Вълкова, е започнало административно производство за заверяване на молба декларация и издаване на удостоверение от Кмета на Община Варна, за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка за имот, представляващ 500 кв.м. ид. части от ПИ ид. 30497.504.1941 с обща площ 4 569 кв.м. ≡ ч. 504.1941 (по ПНИ на с.о.“Под село“) ≡ 840 (по КП към ПКП на с.о.“Под село“) ≡ ч.56 (стари имотни граници по ПКП към ПНИ на с.о.“ Под село“) и сграда с ид. 30497.504.1941.1 със ЗП 36 кв.м. по КККР на с. Звездица, общ. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-17/06.03.2015г. на ИД на АГКК – София.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.