Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Община Варна, дирекция "ОСИСД", че са изработени и приети проекти за план на новообразувани имоти местност Ален мак – землище кв. Виница, гр. Варна, община Варна и Боровец-север – землище кв. Галата, гр. Варна, община Варна - 13.09.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

„Община Варна на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протоколи № 120 от 2019 г. и № 121 от 13.08.2019 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-17-7706-215 от 19.06.2017 г. на областния управител на област с административен център Варна, са изработени и приети проекти за план на новообразувани имоти в случаите по § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ (в изпълнение на съдебни решения) на зони по § 4 ЗСПЗЗ за: местност Ален мак – землище кв. Виница, гр. Варна, община Варна, селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗРЗСПЗЗ, относно поземлен имот в ПНИ: 1263, КР 515; местност Боровец-север – землище кв. Галата, гр. Варна, община Варна, като част от имотите по този план представляват земеделска земя, а останалата част попадат в околовръстния полигон на селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗРЗСПЗЗ, относно поземлени имоти в ПНИ: № 2034, 2035, 2944, 2945, 2968, 3333 и 3335, КР 5401; местност Виница-север – землище кв. Виница, гр. Варна, община Варна, селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗРЗСПЗЗ, относно поземлени имоти в ПНИ: 239 и 592, KР 511. Проектите за изменение са предоставени за разглеждане в Община Варна, ет. 12, стая 1205, отдел „Земеделие“, дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по проектите до кмета на общината.

Обявата е публикувана в Д.В. бр. 72 от 13.09.2019 г.“

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.