Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обявление на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение по ПНИ на с.о. „Ален мак” - 13.09.2019 г.

Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, уведомява :

Румянка Христова, Здравка Адамова и всички заинтересовани лица, че

Във връзка с започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 3797 по ПНИ на с.о. „Ален мак”, по искане на Руска Стоянова, като наследници на Адами Дамянов Жеков е необходимо в тридневен срок от получаване на настоящото уведомление, да се явите в Община Варна, ет.13, стая 1309 /лично или упълномощено от Вас лице/, за полагане на подпис, като носите документ за самоличност.

При неявяване, протокола за въвод във владение ще бъде издаден без Вашия подпис.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.