Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обявление на дирекция "ОСИСД" за издадени заповеди на кмета на община Варна на основание ЗОС и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) - 09.09.2019 г.

 О Б Я В Л Е Н И Е

Днес, 09.09.2019г. в изпълнение на  чл.61, ал.3 от АПК, Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява на всички  заинтересовани лица за издадени заповеди на кмета на община Варна на основание  „Закона за общинска собственост” и „Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество”(НРПУРОИ), както следва:

- 3654/05.09.2019г. на кмета на община Варна за определяне на ВЕЛИЧКА РОСЕНОВА ГЕОРГИЕВА за спечелил публичния търг с явно наддаване, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Аспарухово‟, С.О. „Боровец - юг‟, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5403.3811 с площ 350 кв.м., предмет на АОС №9049/02.06.2016г.

- №3655/05.09.2019г. на кмета на община Варна за определяне на ЦВЕТАН НЕДЯЛКОВ ХРИСТОВ за  спечелил  публичния търг с явно наддаване, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Аспарухово‟, С.О. „Боровец - юг‟, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5403.4382 с площ 1 041 кв.м., предмет на АОС №9220/19.10.2016г.

- №3656/05.09.2019г. на кмета на община Варна за определяне на РОСИЦА НИКОЛОВА АТАНАСОВА за  спечелил  публичния търг с явно наддаване, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Приморски‟, С.О. „Алек Мак‟, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2515.3907 с площ 637  кв.м., предмет на АОС №9887/30.05.2018г.

            На основание чл. 34 от АПК заинтересованите граждани и организации  в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.