Търсене
Начало » Обяви » Конкурси

Община Варна набира кандидати за длъжност Старши инспектор „Обществен транспорт и комуникации” към дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“, отдел „Общинска икономика, транспорт и реклама“ при Община Варна - 22.08.2019 г.

ОБЩИНА ВАРНА

 

НАБИРА КАНДИДАТИ

За длъжност  Старши инспектор „Обществен транспорт и комуникации” към дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“, отдел „Общинска икономика, транспорт и реклама“ при Община Варна. 

 

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Бакалавър;

1.2.Професионална област – Стопанска, техническа, друга;

1.3.Една година професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения.

2. Допълнителни изисквания - добра компютърна грамотност. 

3.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез събеседване. 

4.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

4.1.Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

4.2.Автобиография

4.3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността

4.4.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 05.09.2019 г. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

6.Допускането до участие в събеседването ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждането му. 

7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Осъществява и координира взаимоотношенията на общината с фирмите в автомобилния транспорт независимо от формата на собственост.

Събира и анализира информация за цялостното състояние на транспортните фирми с общинско участие и частни фирми с цел подпомагане на Министерството на транспорта и Общинския съвет в процеса на управление на фирмите.

Осъществява контрол по изпълнение на законовите и подзаконови нормативни актове, касаещи транспортната дейност.

Обработва и контролира пълния документооборот, свързан с издаването на разрешителни за таксиметрова дейност, съобразно нормативните документи на МТС.

Обменя системно информация с МТС, териториално данъчно управление, Пътна полиция и Държавна автомобилна инспекция и други ведомства по въпросите на контрола в транспорта.

Участвува в подготовката, организирането и провеждането на конкурси за отдаване на автолинии, обявени от Община Варна.

Организира и контролира актуализацията на вътрешноградските и междуселищни транспортни схеми.

Контролира изпълнението на всички договори на Община Варна с транспортни фирми независимо от формата на собственост.

Участвува в разработването на документи, свързани с взаимоотношенията с други общини по проблемите на междуселищния транспорт.

Участвува в компетентното проучване и решаване на постъпили молби, жалби, сигнали и предложения на граждани, фирми, критични материали в средствата за масово осведомяване, касаещи работата на отдела в законния срок.

Проучва общественото мнение и подпомага всестранно общинските съветници по проблемите на транспорта.

Участва в организирането на конференции и други мероприятия, свързани с транспорта.

8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 950 лева.

 

 Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

 

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-171

Лице за контакт: Дора Кръстева

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.