Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обявление на дирекция "ОСИСД" за започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка по плана на с.Каменар, община Варна - 01.08.2019 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при община Варна обявява на: Илко Асенов Симеонов, наследниците на Симеон Асенов Симеонов, Анна Асенова Христова и Алеко Асенов Симеонов, както и на всички заинтересовани лица, че по заявление с вх.№ АУ072424ВН/25.07.2019 г. на община Варна от Симеон Антонов Йосифов, е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка, за признаване право на собственост, по отношение на жилищна сграда с площ 120 кв.м. и второстепенна сграда с площ 11 кв.м., построени в УПИ №VI-350, кв.34 по плана на с.Каменар, община Варна, одобрен със заповед №Г-39/07.10.1992 г. на Кмета на община Варна.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.