Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
31 юли 2019

Обявление на дирекция "ОСИСД" за започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка - 31.07.2019 г

                                              О Б Я В Л Е Н И Е

         Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: н-ци на Стефан Тодоров: Марийка Баналиева – гр. Варна, Донка Николова – гр. Варна, Стефан Димитров - гр. Варна и Кичка Стефанова – гр. Варна; н-ци на Тодор Тодоров – Атанас Андреев – гр. Варна, Димитър Асенов – гр. Варна и Красимира Фрусанова - гр. Варна и на всички заинтересовани лица, че: 

        По заявление вх. № АУ 067679 ВН /11.07.2019г. от Владимир Цанков, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ 10135.2520.6200 с площ 410 кв.м. ≡ 520.6200 (по ПНИ на с.о.“Траката“) ≡ ч.3217 (по КП към ПКП на с.о.“Траката“) ≡ ч.4084 и ч.4085 (стари имотни граници по ПКП към ПНИ) по КККР на гр. Варна, одобрена със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК – София.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.