Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
31 юли 2019

Обявление на дирекция "ОСИСД" за започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка - 31.07.2019 г.

Обявление 

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при община Варна обявява на: Петина Маринова Иванова и всички заинтересовани лица, че по заявление с вх.№ АУ067877ВН/12.07.2019 г. на община Варна от Катя Кирова Борисова, е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка, за признаване право на собственост, по отношение на апартамент №141 с идентификатор №10135.3512.136.6.5 (десет хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и дванадесет. сто тридесет и шест. шест. пет), по КК и КР на гр.Варна, одобрени със Заповед №РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, с площ 46,95 кв.м., изба №141 с площ 2,80 кв.м. и 0,4914% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж, с адрес: гр.Варна, ж.к.“Младост“ бл.130, вх.7, ет.2.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.