Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обявление на дирекция "ОСИСД" за разгласяване съгласно ПЗРЗСПЗЗ на приети планове с протоколи № 116 от 23.05.2019 г. и № 117 от 28.05.2019 г. - 10.07.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

„Община Варна на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протоколи № 116 от 23.05.2019 г. и № 117 от 28.05.2019 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-17-7706-215 от 19.06.2017 г. на областния управител на област с административен център Варна, са изработени и приети проекти за план на новообразувани имоти в случаите по § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ (в изпълнение на съдебни решения) на зони по § 4 от ЗСПЗЗ за местност Боровец-север – землище кв. Галата, гр. Варна, община Варна, като част от имотите по този план представляват земеделска земя, а останалата част попада в околовръстния полигон на селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗРЗСПЗЗ относно поземлени имоти в ПНИ: № 747, 1207, 1987, 1988, 2271, 2358, 2367, 2494, 2785 и 3014, КР 5401.

Проектите за изменение са предоставени за разглеждане в Община Варна, ет. 12, стая 1205, отдел „Земеделие“, дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по проектите до кмета на общината.

Обявата е публикувана в Д.В. бр. 51 от 28.06.2019 г.“

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.