Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обявление на дирекция "ОСИСД" за започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка по ПИ на с.о.“Боровец-север“ - 26.06.2019 г.

                                               О Б Я В Л Е Н И Е

 

      Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: н-ци Йордан Желязков : Недялка Желязкова – гр. Варна, Румяна Лингова – гр. Добрич, Емил Друмев – гр. Варна; н-ци Илия Цветков и на всички заинтересовани лица, че: 

       По заявление вх. № АУ 060113 ВН /20.06.2019г. от Елка Христова, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ ид. 10135.5401.3116 с площ 1 027 кв.м. ≡ 5401.3116 (по ПНИ на с.о..“Боровец-север“) ≡ ч.1879, ч.1878 (по КП към ПКП на с.о.“Боровец-север“) ≡ ч.195, ч.197 и ч.199 (стари имотни граници по ПКП към ПНИ на с.о.“Боровец-север“) по КККР на гр. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008г. на ИД на АГКК – София.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.