Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обявление на дирекция "ОСИСД", ще бъде извършен въвод във владение по ПНИ на м.”Ментеше”, з-ще кв.“Вл. Варненчик“, Община Варна - 24.06.2019 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: Станка Иванова, наследници на Радул Синев и всички заинтересовани лица, че по искане рег. № АУ 055332ВН/06.06.19г. от Мария Кузманова за издаване протокол за въвод във владение на наследниците на Радул Синев за 393кв.м. ид.ч. от НПИ №157, целия с площ 601кв.м., к.р. 501 по плана на новообразуваните имоти на м.”Ментеше”, з-ще кв.“Вл. Варненчик“, Община Варна, одобрен със заповед №РД-1-7706/432/15.12.2003г. на Областен управител на област с административен център–Варна, изменен със заповед №№18-9327-22.11.2016г. на Н-к СГКК-Варна на 03.07.2019г. от 10,30 часа на място ще се извърши въвод във владение.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.