Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обявление на дирекция "ОСИСД" за започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка, гр.Варна, ул.“Козлодуй“ №68, ет.1 - 11.06.2019 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при община Варна обявява на: Лилка Борисова Дойчева, Мая Василева Дойчева и всички заинтересовани лица, че по заявление с вх.№ АУ054988ВН/05.06.2019 г. на община Варна от Неделчо Василев Дойчев, е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка, за признаване право на собственост, по отношение на 1/9 ид.част от гараж в сграда (СОС с идентификатор №10135.1506.225.1.3) целия с площ 248,51 кв.м., находящ се в гр.Варна, ул.“Козлодуй“ №68, ет.1.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.