Търсене

Отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Варна за периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.

Съдържание

Доклад за отчета на бюджета и на сметките за средства от ЕС на Община Варна за 2018 г

Обяснителна записка към Консолидиран годишен финансов отчет

Отчет за касово изпълнение на бюджета (Б-3) на Община Варна за 2018 г

Отчет за сметките за средствата от ЕС на бенефециенти на Кохезионния и Структурните фондове (СЕС-3-КСФ) за 2018 г

Отчет за сметките за средствата от ЕС на бенефециенти на Разплащателната агенция към ДФ Земеделие (СЕС-3-РА)

Отчет за касовото изпълнение на други средства от ЕС (СЕС-3-ДЕС) на Община Варна за 2018 г

Отчет за касовото изпълнение на други международни програми (СЕС-3-ДМП) на Община Варна за 2018 г

Отчет за касово изпълнение на операциите на наличностите по сметките за чужди средства (Б-3 с код 33)

Отчет за натуралните показатели на Община Варна за 2018 г

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от ЕС и сметките за чужди средства

Отчет за салдата (наличностите) по банковите сметки

Отчет за изпълнение на капиталовите разходи за 2018 г. и други справки