Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обява на Дирекция АГУП относно изработен Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект: „Изграждане на нова ВЛ 110 kv от п/ст „Варна север“ до п/ст „Каварна“ - 17.05.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Варна на основание чл.128, ал.10 от ЗУТ, във връзка с чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е изработен Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект : „Изграждане на нова ВЛ 110 kv от п/ст „Варна север“ до п/ст „Каварна“, на територията на община Варна, преминаваща през землищата на гр.Варна и с.Каменар.

Проектът е изложен в  отдел „Кадастър и регулация“, дирекция АГУП,  община Варна.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник", заинтересуваните лица могат да прегледат изработения план и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до община Варна.

Обявлението е обнародвано в Държавен вестник брой 40 от 17 май 2019 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.