Търсене
Начало » Обяви » Конкурси
11 април 2019

Община Варна набира кандидати за длъжност старши експерт „Водовземане на минерални води и съоръжения” към дирекция „ИИБ“, отдел „Общинска инфраструктура“ при Община Варна - 11.04.2019

ОБЩИНА ВАРНА

 НАБИРА КАНДИДАТИ

За длъжност  Старши експерт „Водовземане на минерални води и съоръжения” към дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, отдел „Общинска инфраструктура“  

при Община Варна. 

 1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Бакалавър;

1.2.Професионална област – хидрогеология, геология, водоснабдяване и канализация, природни науки, строителство;

1.3.Една година професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения.

2. Допълнителни изисквания - добра компютърна грамотност. 

3.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез събеседване. 

4.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

4.1.Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

4.2.Автобиография

4.3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността

4.4.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 25.04.2019 г. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

6.Допускането до участие в събеседването ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждането му. 

7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Провежда процедурите по издаване, преиздаване, изменение, продължаване, прекратяване или отнемане на разрешителни за ползване на водни обекти, които са общинска собственост и разрешителни за водовземане от минерални води – изключителна държавна собственост, предоставени за ползване на общината в съответствие със Закона за водите и свързаната нормативна уредба. Съставя и поддържа съответните досиета, набавя, и систематизира изискващата се документация.

Води регистри, отчита и докладва изпълнението на задълженията на общината, съгласно Закона за водите и свързаното законодателство.

Води кореспонденция и извършва приложимите по нормативна уредба дейности, свързани с разрешителния режим, съгласно Закона на водите и свързаното законодателство.

Изготвя документация за възлагане на хидрогеоложки проучвания и определяне на експлоатационните ресурси на минералните води, проектиране, и изграждане на санитарно-охранителни зони, балнеологични оценки, провеждане на мониторинг и др.

Осъществява дейности по стопанисване и поддръжка на водовземните съоръжения за минерални води, стопанисвани от общината.

Участва в набирането, обработката и оценката на информация в областта, в която работи от страната и чужбина.

Съвместно с други специалисти дава тълкувания, устни и писмени консултации, съобразно действащата нормативна уредба по В и К проблемите.

Участва в работни групи по подготовка на проектни предложения, с които Община Варна да кандидатства за финансиране на инвестиционни проекти по оперативни програми.

Разглежда жалби, молби и сигнали на физически и юридически лица, извършва огледи и се произнася по тях съгласно действащата нормативна уредба и предоставената му компетентност.

8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 930 лева.

 Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

 За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-171

Лице за контакт: Дора Кръстева

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.