Търсене

Обяснителна записка за просрочените вземания и задължение на Община Варна към 31.12.2018 г.