Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обявление на дирекция "ОСИСД" за издадени заповеди на кмета на община Варна, в резултат от проведени публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост - 20.03.2019 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Днес, 20.03.2019г. в изпълнение на  чл.61, ал.3 от АПК, Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява на всички  заинтересовани лица за издадени заповеди на кмета на община Варна на основание  „Закона за общинска собственост” и „Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество”(НРПУРОИ), както следва:

- 1097/19.03.2019г. на кмета на община Варна за определяне на „ТЕНДЕНЦА РЕЙТ‟ ЕООД за спечелил публичния търг с явно наддаване, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в община Варна, село Тополи, ул. „Кестен‟, представляващ поземлен имот с идентификатор 72709.501.802 с площ 621 кв.м., при граници: ПИ 72709.501.1033, ПИ 72709.501.803 и ПИ 72709.501.1035, предмет на АОС №8634/17.08.2015г.

- 1098/19.03.2019г. на кмета на община Варна за определяне на ПЕТЪР АТАНАСОВ АЛЕКСИЕВ за  спечелил  публичния търг с явно наддаване, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в област Варна, община Варна, село Каменар, представляващ УПИ V-общ., кв.25, с площ 336 кв.м., при граници на имота: улица, улица, УПИ IV-406 и УПИ-407,408, предмет на АОС №9877/31.05.2018г.

         На основание чл. 34 от АПК заинтересованите граждани и организации  в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.