Търсене
Начало » Обяви » Конкурси

Община Варна набира кандидати за длъжност Старши експерт „Управление на екологични проекти” към дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, отдел „Общинска инфраструктура“ при Община Варна - 19.03.2019 г.

 ОБЩИНА ВАРНА

НАБИРА КАНДИДАТИ

За длъжност  Старши експерт „Управление на екологични проекти” към дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, отдел „Общинска инфраструктура“ при Община Варна. 

 

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Бакалавър;

1.2.Професионална област – Техническа;

1.3.Една година професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения.

2. Допълнителни изисквания - добра компютърна грамотност.

3.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез събеседване.

4.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

4.1.Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

4.2.Автобиография

4.3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността

4.4.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 03.04.2019 г. на адрес : гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

6.Допускането до участие в събеседването ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждането му.

7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Участва при провеждането на политиката на Община Варна, съгласно дейността и функциите на дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване” и отдел „Общинска инфраструктура”.

Изучава, анализира, разработва и предлага експертни оценки, анализи и решения по проблемите на водоснабдителните и канализационни мрежи и съоръжения.

Разглежда и проверява инвестиционни проекти, съгласно изискванията на нормативната уредба, окомплектова преписки.

Участва в набирането, обработката и оценката на информация в областта, в която работи от страната и чужбина.

Съвместно с други специалисти дава тълкувания, устни и писмени консултации, съобразно действащата нормативна уредба по В и К проблемите.

Участва в работни групи по подготовка на проектни предложения, с които Община Варна да кандидатства за финансиране на инвестиционни проекти по оперативни програми.

Разглежда жалби, молби и сигнали на физически и юридически лица, извършва огледи и се произнася по тях съгласно действащата нормативна уредба и предоставената му компетентност. 

8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 920 лева.

* Допълнителни възнаграждения и социални придобивки: по 1% прослужено време за всяка година придобит трудов стаж.

* Свободното място е по заместване – до завръщане на титуляра. 

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

 

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-171

Лице за контакт: Дора Кръстева

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.