Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка м. С.О. „Боровец-юг“, Община Варна - 12.03.2019 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на наследниците на Йовчо Филчев: Таня Милиева, Евгения Иванова и всички заинтересовани лица, че:            

По заявление вх. № АУ 019694ВН/22.02.2019г. на Община Варна от Нанка Илиева чрез адв. Светлана Левкова, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ № 10135.5403.826 в м. С.О. „Боровец-юг“, Община Варна. 

      Производството ще завърши със заверка на молбите – декларации и издаване на удостоверение, за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.