Търсене
15 февруари 2019

Набиране на проектни предложение по Програма на Община Варна за приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2019 година

Стартира процедурата по набиране на проектни предложения от детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие по Програма на Община Варна за приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2019 година.

 I. Цел:

Основната цел на Програмата е гарантиране достъпа на всяко дете и ученик до качествено образование и подкрепа за личностно развитие в подходяща физическа, психологическа и социална среда и създаване на възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността.

II. Тематични области:

Съгласно Раздел I на Програма на Община Варна за приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2019 година.

III. Краен срок за подаване на проектни предложения:

15 март 2019 година (в деловодството на Община Варна).

IV. Изисквания при кандидатстване:

         1. Проектните предложения трябва да съответстват на целите и целевите групи, включени в Програмата за приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2019 г.

         2. Кандидатите могат да представят не повече от едно проектно предложение, в което могат да участват индивидуално или в партньорство.

         3. Не се финансират дейности, реализирани преди одобряването на проектното предложение и извън срока на изпълнението на проекта.

         4. Допустимост на разходите:

                  4.1. Максимален бюджет на проектното предложение – до 4 000 лева;

                  4.2. В бюджета на проектното предложение могат да бъдат включвани разходи:

                            4.2.1. за управление на проекта – до 10% от стойността на проектното предложение;

                            4.2.2. за техническо оборудване –  до 30% от стойността на проектното предложение (компютърна техника и друго оборудване, необходимо за обезпечаване на дейностите, свързани с образователния процес).  

            Забележка: Не се финансират разходи за дълготрайни материални активи.

         5. При наличие на партньорство се прилагат следните съпътстващи документи:

                  5.1. Декларация за партньорство с поети конкретни ангажименти по проекта;

                  5.2. Препоръки за партньора от институции и организации, гарантиращи осъществяването на проекта.

6. Формулярът за кандидатстване и приложенията към него се подават в обявените от дирекцията срокове, в деловодството на Община Варна, класирани в папка с придружително писмо до директора на дирекция „Образование и младежки дейности“, съдържащо:

•        наименование на кандидата;

•        наименование на програмата;

•        наименование на проекта;

•        опис на всички приложени документи по реда на тяхното класиране.

7. Проектни предложения, постъпили след регламентирания от дирекция „Образование и младежки дейности“ срок, не подлежат на разглеждане.

Изтегли документи

Помощ?