Търсене
Начало » Обяви » Конкурси
12 февруари 2019

Община Варна обявява конкурс за Старши счетоводител в отдел „Счетоводство“ към дирекция “Финансово-стопански дейности” при Община Варна - 12.02.2019 г.

ОБЩИНА ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА

Старши счетоводител в отдел „Счетоводство“

към дирекция “Финансово-стопански дейности”

при Община Варна

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Степен на завършено образование – бакалавър;

1.2. Професионална област –  стопанска.

1.3. Ранг - V младши или 1 години професионален опит.

2. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

3. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат:

 3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

3.1.2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността.

3.1.3. Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

4. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.30 часа на 22.02.2019 г. на адрес: гр.Варна, бул. “Осми приморски полк” №43, в отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол”, ет.4, ст.404, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

5. Всички съобщения, свързани с конкурса, се поставят на информационното табло на Община Варна, както и в електронната й страница.

6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Варна, както и в електронната й страница.

7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Ефективно, целесъобразно и законосъобразно извършване на касовите и банковите операции; счетоводно отчитане на приходи и разходи, ДМА, КМА, пасиви и други счетоводни обекти при спазване на “Счетоводната политика” и “Системите за финансово управление и контрол” на Община Варна; упражняване на контрол по достоверността на информацията на първичните счетоводни документи; обобщаване на счетоводна информация от второстепенни разпоредители; обобщаване на оборотни ведомости, засичане на равненията на сметки и параграфи; участие в инвентаризации; съставяне на статистически справки и отчети за приключване на отчетни периоди.

8. Основната заплата, определена за длъжността: до 1240 лв.

             Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия конкурс. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

 

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” №43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820 263

Лице за контакт: Ирина Нинова

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.