Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка за район „Приморски“, гр. Варна, ж.к. “Изгрев-1“ - 07.02.2019 г.

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, обнародван, обнародван в Д.В бр. 30 от 11.04.2006 г. в сила от 12.07.2006 г., Дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, отдел “ОС” при Община Варна обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка:

Уведомяват се: Станислав Йорданов Радев, „ТОП БИЛД“ ООД, Димчо Георгиев Атанасов, Кирил Георгиев Йорданов, Наталия Андреева Раденкова, Павел Йорданов Радев, Росица Георгиева Райкова, Светлана Георгиева Щерева, Снежанка Русева Йорданова, Таня Станимирова Георгиева, Мария Петкова Радева и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка. Производството е по инициатива на Витали Игнатов Веселинов със заявление рег. № АУ009475ВН/25.01.2019 г. за ПИ 10135.2552.4081 с площ 3865 кв.м. по одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК кадастрална карта и кадастрален регистър на район „Приморски“, гр. Варна, ж.к. “Изгрев-1“, изменени със Заповед №КД-14-03-1088/29.04.2011г. на Началник на СГКК – Варна. 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.