Търсене
Начало » Обяви » Конкурси

Община Варна набира кандидати за длъжност Младши експерт „Част Конструктивна” към дирекция “Архитектура, градоустройство и устройствено планиране”, отдел ”Архитектура” при Община Варна - 07.01.2019 г.

ОБЩИНА ВАРНА

 

НАБИРА КАНДИДАТИ

За длъжност  Младши експерт „Част Конструктивна” към дирекция “Архитектура, градоустройство и устройствено планиране”, отдел ”Архитектура” при Община Варна 

 

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Професионален бакалавър;

1.2.Професионална област – Строителство на сгради и съоръжения;

2. Допълнителни изисквания - добра компютърна грамотност. 

3.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез събеседване. 

4.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

4.1.Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

4.2.Автобиография

4.3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността.

5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 22.01.2019 г. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

6.Допускането до участие в събеседването ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждането му. 

7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Подготвя за доклад в ЕСУТ внесените инвестиционни проекти, включително и конструктивни схеми и становища, когато са представени без „Комплексен доклад за оценка съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите” по част „Конструктивна”, част „ ПБЗ”, част ПУСО;

Участва съвместно с други експерти и специалисти в подготовката на изходна информация за процедурите по ЗОП и съвместно с други специалисти извършва проучвания, справки, анализи, предложения и доклади за  нуждите на инвестиционното проектиране;

Разглежда и проверява инвестиционни проекти, по част “Конструктивна” и по част „ПБЗ”, подготвя становища за удостоверения за търпимост и актове за узаконяване, изготвя справки, дава мнения, води кореспонденция и  предлага решения по предоставените за съгласуване инвестиционни проекти, схеми и други;

Дава тълкувания и консултации /устни и писмени/ по прилагане на действащата нормативна уредба по проблемите, по които работи;

Разглежда жалби, молби и сигнали на физически и юридически лица, извършва огледи и се произнася по тях съгласно действащата нормативна уредба и предоставената му компетентност, изготвя писмени отговори и становища;

Участва в комисии, работата на които е свързана с изготвяне на конструктивни обследвания, експертизи, конструктивни становища, преценка необходимостта от основни ремонти и реконструкции, укрепвания и други, включително и в комисии за разрешаване ползването на строежите;

Изготвя удостоверения за търпимост по §16 и §127, ал.1 от ЗУТ, писма-предписания по § 184, ал.2  и §127, ал.2 от ЗУТ, изготвя становища по внесени от съда преписки за поделяемост на сгради;

Води регистър на Техническите паспорти на сградите.

8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 750 лева.

 

 Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

 

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-171

Лице за контакт: Дора Кръстева

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.