Търсене
Начало » Обяви » Търгове

Обявление на дирекция "ОСИСД" за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост - 17.12.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ 

   

В изпълнение на чл. 93, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява: 

„ВАРНА ПИЛОТ 2012“ ЕООД 

за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ гр. Варна, кв. Галата, представляващ ПИ 10135.5510.246 (десет хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди петстотин и десет. двеста четиридесет и шест), с площ 565 (петстотин шестдесет и пет) кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.5510.247, ПИ 10135.5510.245, ПИ 10135.5510.236 и ПИ 10135.5510.21, предмет на акт за частна общинска собственост №8531/22.06.2015г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.