Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че ще се извърши въвод във владение по ПНИ на м.”Ментеше”, з-ще кв.“Вл. Варненчик“, Община Варна - 04.12.2018 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: Живко Станев, Снежанка Станева, Апостол Апостолов, наследниците на Димитър Костадинов  и всички заинтересовани лица, че по искане рег. № АУ 111031ВН/12.11.18г. от Тодорка Д. Атанасова чрез Росица Д. Шюлюшева за издаване протокол за въвод във владение на наследниците на Димитър Костадинов на НПИ №1634, кр 5401 по плана на новообразуваните имоти на м.”Ментеше”, з-ще кв.“Вл. Варненчик“, Община Варна, одобрен със заповед №РД-1-7706/432/15.12.2003г. на Областен управител на област с административен център–Варна, изменен със заповед №18-6178-02.08.2016г. на Началник СГКК- гр. Варна, на 10.12.2018г. от 15,00 часа на място ще се извърши въвод във владение.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.