Търсене
Начало » Обяви » Търгове

Обявление на дирекция "ОСИСД" за спечелили публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост - 08.11.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е


Днес, 08.11.2018г., в изпълнение на чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при община Варна обявява на всички заинтересовани лица за издадени заповеди на кмета на община Варна на основание „Закона за общинска собственост“ и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), както следва:

- № 4181/07.11.2018г. на кмета на община Варна за определяне на РАЛИЦА СТАНЧЕВА ДИМОВА за спечелил публичния търг с явно наддаване, за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в община Варна, село Каменар, представляващ УПИ VI, кв.61, с площ 660 кв.м., предмет на Акт за частна общинска собственост №608/25.02.1998г.

- № 4182/07.11.2018г. на кмета на община Варна за определяне на ХРИСТО ДРАГОМИРОВ ХРИСТОВ за спечелил публичния търг с явно наддаване, за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в община Варна, село Тополи, представляващ ПИ с идентификатор 72709.501.805, с площ 457  кв.м., предмет на Акт за частна общинска собственост №8636/17.08.2015г.

- № 4183/07.11.2018г. на кмета на община Варна за определяне на МАРИЯ ИВАНОВА БЕНЧЕВА за спечелил публичния търг с явно наддаване, за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в община Варна, село Тополи, представляващ ПИ с идентификатор 72709.501.806, с площ 468 кв.м., предмет на Акт за частна общинска собственост №8635/17.08.2015г.

- № 4184/07.11.2018г. на кмета на община Варна за определяне на ЯСЕР АМУРА за спечелил публичния търг с явно наддаване, за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Младост“, ул. „Павел Милюков‟ №3, представляващ ПИ с идентификатор 10135.3515.1897, с площ 162  кв.м., предмет на АОС № 7938/24.09.2014г.

На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 (седем) дни могат да правят писмени искания и възражения.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.