Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщение на дирекция "ОСИСД",че започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка по КККР на гр. Варна, Район „Аспарухово“, м. „Боровец-север“ - 02.11.2018 г.

                                                О Б Я В Л Е Н И Е

 

      Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: н-ци на Велчо Янчев: Иван Янчев – гр. Варна, Колю Янчев – гр. Варна; н-ци на Киро Желязков: Живка Желязкова – гр. Варна; н-ци на Марин Жечев: Кръстю Кръстев – гр. Варна и на всички заинтересовани лица, че:             

      По заявление вх. № АУ 105884 ВН/26.10.2018г. от Стоянка Петрова, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ ид. № 10135.5401.3131 с площ 1335 кв.м. ≡ 2770 и ч.642 (по ПКП към ПНИ на м.“Боровец-север“) ≡ ч.267, ч. 320, ч.321 и ч.322 (стари имотни граници по ПКП към ПНИ) по КККР на гр. Варна, Район „Аспарухово“, м. „Боровец-север“, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008г. на ИД на АГКК – София.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.