Търсене
28 септември 2018

Проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради – сградата на ОДМВР-Варна“, по процедура BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна“ на ОП „Региони в растеж“